OSG 如何传数组到Uniform 用Uniform传数组
< 返回列表时间: 2020-05-12来源:OSCHINA
如何传一个固定的Vec3数组: osg::Uniform *uniform3 = new osg::Uniform(osg::Uniform::Type::FLOAT_VEC3, "arr3", 8); uniform3->setElement(0, osg::Vec3(1, 0, 0)); uniform3->setElement(1, osg::Vec3(1, 0, 1)); uniform3->setElement(2, osg::Vec3(1, 1, 0));
与一般的写法不同, Element的数目是固定的
热门排行